Onze algemene koop-levering voorwaarden

Heeft u vragen of kunt u iets niet vinden in onze voorwaarden? Neem direct contact op tel. 0174-725 800 of vul het contact formulier in en wij streven binnen 4 uur contact met uw op te nemen tijdens werkdagen.

Algemene koop- en leveringvoorwaarden

Algemene koop- en leveringsvoorwaarden YesCharge.me B.V.

Versie: Februari 2022

1. Definities

Voorwaarden: deze algemene koop- en leveringsvoorwaarden.
YES charge.me: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YES charge.me B.V., statutair gevestigd te Westland, kantoorhoudende te (2693 BD) s-Gravenzande aan de Buijs Ballotstraat 17, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84018550, te bereiken via telefoonnummer 0174-725 800 en e-mail info@yescharge.me
Klant: de contractuele wederpartij van YES charge.me.
Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen YES charge.me en de Klant en de daarbij behorende bijlagen.
Partijen: YES charge.me en de Klant tezamen.
Product(en): de in de Overeenkomst gespecificeerde laadinfrastructuur/zaken, energieopslag en zonnepanelen installatie die door YES charge.me aan de Klant worden geleverd.
Dienst(en): aanvullende diensten die bij de Producten kunnen worden geleverd.
Laadpaal: voorziening waarmee de Klant in staat wordt gesteld een elektrisch voertuig op te laden.
Energieopslag: voorziening waarmee de Klant in staat wordt gesteld energie (kWh) tijdelijk op te slaan en deze energie te verbruiken.
Laadpas: voorziening waarmee de Klant in staat wordt gesteld betaald  energie op te laden van een openbare laadpaal.

2. Toepasselijkheid

De Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen, offertes, (opdracht/order)bevestigingen van YES charge.me, op alle aanvaardingen door YES charge.me en alle Overeenkomsten met YES charge.me.
Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de Klant en YES charge.me die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige Voorwaarden van kracht.
YES charge.me wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) voorwaarden van de Klant van de hand.
De Voorwaarden kunnen ook jegens de Klant worden ingeroepen door derden die door YES charge.me worden ingeschakeld. Voor zoveel nodig heeft deze bepaling te gelden als derdenbeding, ten gunste van genoemde derden.
Indien een bepaling uit de Voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. YES charge.me en de Klant verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
YES charge.me is bevoegd eenzijdig deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na de dag waarop deze zijn bekend gemaakt aan de Klant, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Indien de Klant een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de bestaande Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen binnen de hiervoor genoemde periode, waarbij YES charge.me de opzegging binnen deze periode moet hebben ontvangen en slechts indien de wijziging de opzegging rechtvaardigt.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes van YES charge.me zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door haar worden herroepen.
Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door de Klant bij de aanvraag verstrekte gegevens. De Klant heeft in te staan voor de juistheid van deze gegevens en YES charge.me mag hier zonder nader onderzoek op afgaan. Bij fouten, afwijkingen of wijziging van die gegevens is de Klant aansprakelijk voor extra kosten, prijsverhogingen en/of vertragingen in de levering. Bovendien heeft YES charge.me alsdan de bevoegdheid om de Overeenkomst per direct te beëindigen.
In geprinte of digitale uitingen, in de ruimste zin van het woord (zoals folders, prijslijsten, afbeeldingen enz.), opgenomen gegevens zijn uitsluitend informatief van karakter en binden YES charge.me niet. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, ook niet nadat de Overeenkomst is gesloten.
De Overeenkomst komt tot stand door ofwel een bestelling van de Klant via de webshop of doordat YES charge.me de bestelling van Product(en) bevestigt aan de Klant of doordat met de uitvoering van de Overeenkomst wordt begonnen door YES charge.me.
YES charge.me behoudt zich het recht voor om de aanvraag tot een Overeenkomst te weigeren.

4. Prijzen en facturatie

De Klant is de tarieven zoals vermeld in de Overeenkomst en eventueel in aanvulling daarop gemaakte andere bedragen, welke door YES charge.me aan de Klant kenbaar zijn gemaakt, verschuldigd.
Alle tarieven zijn exclusief (omzet)belasting(en), toeslagen en andere heffingen. YES charge.me is gerechtigd om, ook gedurende lopende overeenkomsten, (tussentijdse) verhoging van belasting, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct door te berekenen aan de Klant en de Klant stemt hier bij voorbaat mee in.
Betaling van hetgeen de Klant aan YES charge.me verschuldigd is dient plaats te vinden binnen een betalingstermijn van veertien (14) dagen vanaf factuurdatum. Tenzij anders bepaald door YES charge.me zullen de door de Klant verschuldigde leasetermijnen en abonnementskosten per automatische incasso worden geïncasseerd. De Klant verleent daarvoor middels SEPA machtiging. De Klant staat er voor in dat er op de rekening waarvoor de machtiging is verleend steeds voldoende saldo staat voor de afschrijvingen van YES charge.me. Overige verschuldigde bedragen worden via elektronische facturatie op een door de Klant op te geven emailadres gefactureerd en moeten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaald worden.
De Klant doet onherroepelijk afstand van het recht zich op verrekening en/of opschorting te beroepen.
Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen. Aan enige daarvan afwijkende aanwijzing door de Klant komt geen betekenis toe.
Bij te late en/of niet volledige betaling alsmede bij te late retournering van Product(en) is de Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in verzuim, en alsdan wettelijke rente en alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door YES charge.me worden gemaakt, verschuldigd.
YES charge.me heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten (waaronder ook wordt verstaan het blokkeren van de Laadpaal) vanaf de datum dat de Klant in verzuim verkeert tot aan het moment dat YES charge.me het volledige door de Klant verschuldigde bedrag heeft ontvangen, onverminderd het recht van YES charge.me om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.
Indien er gerede twijfel bij YES charge.me bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Klant is YES charge.me gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de Klant voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen. Gedurende de tijd dat voorgaand verzoek is gedaan aan de Klant tot aan het moment dat de Klant dit verzoek heeft ingewilligd is YES charge.me gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten (waaronder ook wordt verstaan het blokkeren van de Laadpaal).
Indien de Klant niet binnen veertien (14) dagen aan het verzoek van YES charge.me tot vooruitbetaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is YES charge.me bevoegd de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5. Levering en installatie Product(en) en Dienst(en)

Indien een Product(en) niet op voorraad is, zal YES charge.me deze nadat de Overeenkomst tussen Partijen is gesloten onmiddellijk bestellen.
YES charge.me kan niet aansprakelijk worden gehouden door de Klant indien de Product(en) later dan verwacht of in het geheel niet geleverd kunnen worden.
Zodra bekend is of en wanneer de Product(en) en/of Dienst(en) geleverd kunnen worden ontvangt de Klant hiervan bericht.
YES charge.me draagt zorg voor de levering van:
1. Laadpaal en of laadpalen,
2. Energieopslag systeem,
3  Laadpas.

De kosten voor transport zijn in de prijs begrepen, tenzij het apart is vermeld in de offerte of webshop of er is sprake is van bijzondere omstandigheden die een afzonderlijke kostenvergoeding door de Klant rechtvaardigt.
In de overeenkomst staat vermeld of de Klant de installatie zelf verricht of dat zij dit door YES charge.me laat verrichten. Wanneer installatie door YES charge.me geschiedt gelden de bepalingen als genoemd in deze algemene voorwaarden onder artikel 5.6 tot en met 5.11.
De Klant geeft (een) voorkeurs dag(en) aan YES charge.me door voor installatie, waarna partijen met elkaar een installatie dag en tijdstip afspreken.
Alle schade die de Klant, YES charge.me of derden lijden in verband met door de Klant zelf verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, waaronder begrepen informatie die door de Klant wordt verstrekt over het gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast, komen voor rekening en risico van de Klant.
Installatie afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Indien de Klant een installatie afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt of indien de Klant niet tijdig aanwezig is op de installatie afspraak is de Klant een vergoeding van 75 euro verschuldigd aan YES charge.me.
YES charge.me en de door haar in te schakelen installateur zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie. De Klant vrijwaart YES charge.me en de door haar ingeschakelde derden hiervoor.
De ingebruikname van de installatie door de Klant heeft te gelden als acceptatie van de installatie door de Klant.
Als YES charge.me de Overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de Klant het reeds geleverde gedeelte van de Product(en) behouden en/of het reeds uitgevoerde deel van de verleende Dienst(en) accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de Klant aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de Product(en) en/of de Dienst(en) door de Klant niet (meer) doeltreffend kunnen worden gebruikt of benut, als gevolg van het niet afleveren van de resterende Product(en) en/of het niet verlenen van de resterende Dienst(en).

6. Uitvoering

YES charge.me zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
YES charge.me behoudt zich het recht voor, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding aan de Klant, in de Product(en) of Dienst(en) alsook in de documentatie en procedures, wijzigingen of verbeteringen aan te brengen die YES charge.me nuttig of noodzakelijk acht. De Klant verbindt zich ertoe deze verbeteringen en wijzigingen te aanvaarden, en de instructies van YES charge.me inzake hun implementatie op te volgen.
YES charge.me is bevoegd om in het kader van de uitvoering derden in te schakelen. Hoewel YES charge.me de nodige zorg zal betrachten bij het inschakelen van derden, kan zij geen garanties geven betreffende de door derden verleende diensten en/of geleverde goederen. Elke aansprakelijkheid van YES charge.me uit hoofde van tekortkomingen van deze derden, van welke aard ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
De Klant is verplicht YES charge.me in staat te stellen om de op YES charge.me rustende verplichtingen uit te voeren. In dat kader is de Klant onder meer verplicht alle door YES charge.me benodigde gegevens voor het uitvoeren van Overeenkomst te verschaffen, toegang verlenen tot noodzakelijke locaties van de Klant en YES charge.me per direct op de hoogte te stellen van ontwikkelingen die voor de uitvoering daarvan van belang kunnen zijn. Gebeurt dat niet, dan komen de gevolgen, schade en kosten voor rekening van de Klant.

7. Gebruik Laadpaal, energieopslag en toebehoren

1.     Product(en) mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze bedoeld is.
2.     De Klant is verplicht de Product(en) en Dienst(en) te gebruiken met de benodigde zorgvuldigheid, conform het doel waarvoor dit is bestemd en in overeenstemming met geldende richtlijnen, de fabrieksvoorschriften en conform wettelijke regels.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Product(en) en Dienst(en), documenten en de (inhoud van de) website van YES charge.me berusten uitsluitend bij YES charge.me of haar leveranciers. De Klant erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
De Klant verkrijgt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door YES charge.me geleverde software uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht.

9. Eigendomsvoorbehoud

Al hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst aan de Klant wordt geleverd blijft eigendom van YES charge.me tot het moment dat alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door YES charge.me aan de Klant geleverde Product(en) en/of Dienst(en) alsmede alle daarmee samenhangende vorderingen volledig zijn voldaan.
De Klant is gehouden om de door YES charge.me geleverde Product(en) met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van YES charge.me te bewaren, gebruiken en verzekeren.

10. Risico en overmacht

Vanaf de aflevering van de Product(en) en/of Dienst(en) aan de Klant komt het risico op beschadiging, diefstal, vernietiging e.d. voor rekening van de Klant.
Van overmacht aan de zijde van YES charge.me is sprake, indien YES charge.me verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan (tijdig) te voldoen ten gevolge van onder meer, maar niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, computerstoringen, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen en/of grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, tekortkomingen en ziekte van personeel, zware weersomstandigheden, tegenvallende/verloren gegane oogsten, alles zowel in het bedrijf van YES charge.me als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van YES charge.me ontstaan.
Een overeengekomen leveringstermijn of termijn voor het leveren van de Product(en) en/of Dienst(en) wordt verlengd met de periode, gedurende welke YES charge.me door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.
Indien door overmacht de aflevering van de Product(en) en/of de uitvoering van de Dienst(en) meer dan zes maanden vertraagd wordt, zijn zowel YES charge.me als de Klant bevoegd de Overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te beëindigen.
Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de Klant het reeds geleverde gedeelte van de Product(en) en/of het reeds verrichte gedeelte van de Dienst(en) in ontvangst nemen en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de Klant aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de Product(en) en/of verleende Dienst(en) door de Klant niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet leveren van de resterende Product(en) en/of het niet verlenen van de resterende Dienst(en).
In dit laatste geval heeft de Klant, indien door overmacht de resterende levering van de Product(en) en/of Dienst(en) meer dan zes maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de Klant, naar YES charge.me terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

11. Beëindiging Overeenkomst door YES charge.me

YES charge.me kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen middels een schriftelijke verklaring – zonder tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn – wanneer:
de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of voorlopige surséance van betaling aanvraagt,
een verzoek van de Klant (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd,
de Klant in geval van een natuurlijk persoon: overlijdt,
de Klant fraudeert, zulks ter beoordeling van YES charge.me,
de Klant door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest,
YES charge.me gebleken is dat de Klant niet (langer) kredietwaardig is (dit laatste ter beoordeling van YES charge.me),
de Klant een voorstel tot splitsing of fusie heeft neergelegd in het handelsregister,
de Klant één of meer van haar verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige Overeenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
2.    Door het intreden van (één van de) hiervoor gemelde omstandigheden wordt het verzuim van de Klant geacht direct te zijn ingetreden. Vermoed wordt dat de tekortkoming aan de Klant is toe te rekenen.

Indien zich één of meer van de situaties, als bedoeld in lid 1, zich voordoen of indien er grond is om te vrezen dat een of meer van die situaties zich dreigen voor te doen, is de Klant verplicht YES charge.me daarvan terstond op de hoogte te brengen. YES charge.me is gerechtigd om ook ingeval van een dreiging, als bedoeld in dit lid, over te gaan tot (gedeeltelijke) beëindiging van de Overeenkomst, zonder dat daartoe een (nadere) ingebrekestelling is vereist.
In de gevallen genoemd in de leden 1 en 2 is het door de Klant aan YES charge.me verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en volledig opeisbaar.

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van YES charge.me in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde Product(en) is beperkt tot de fabrieksgarantie van die/dat Product(en).
Wanneer de Klant er voor heeft gekozen product(en) zelf te installeren gelden de volgende voorwaarden: wanneer er storingen, fouten of andere gevallen van niet functioneren van het product ontstaan bij/na eigen installatie zal YES charge.me een installateur naar de locatie zenden om het product te repareren. Als de installateur constateert dat product9en) niet functioneert door verkeerde installatie, is de Klant gehouden de gemaakte kosten, waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan: arbeidskosten, kosten vervangende materialen en reiskosten, te betalen aan YES charge.me. YES charge.me zal door de installateur bij YES charge.me in rekening gebrachte kosten doorbelasten aan de Klant. Wanneer reparatie van een tekortkoming aan de product door verkeerde installatie niet mogelijk is of wanneer de kosten van de reparatie hoger zijn dan de waarde van een nieuwe product, is de Klant gehouden de waarde van het product aan YES charge.me te voldoen.
YES charge.me is nimmer gehouden tot betaling van materiële of indirecte schade(vergoeding) hoe ook genaamd die de Klant of een derde lijdt behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van YES charge.me, haar eigen werknemers, of door YES charge.me ingeschakelde derden is toegebracht.
De aansprakelijkheid van YES charge.me voor het overige is nooit meer dan het netto-factuurbedrag van de geleverde Product(en) of in het geval van Dienst(en) het netto-factuurbedrag van de maand waarin de schade is ontstaan of uit voortvloeit. Slechts voor het geval dat de voormelde beperking geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van YES charge.me beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van YES charge.me daadwerkelijk uitkeert in het geval YES charge.me voor de desbetreffende aanspraak verzekerd is.
YES charge.me is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet of de communicatie infrastructuur, zoals internet- en GSM verbindingen.
Alle aanspraken van de Klant op YES charge.me vervallen wanneer de Klant, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van/namens YES charge.me handelingen verricht of laat verrichten, dan wel nalaat, waardoor de gegrondheid van de aanspraken van de Klant op YES charge.me niet meer (behoorlijk) kunnen worden onderzocht.
YES Charge.me kan alleen aangesproken worden op de voornoemde aansprakelijkheden indien de betreffende schade niet onder een CAR-verzekering of een vergelijkbare verzekering van Klant wordt gedekt

13. Tijdelijke buitengebruikstelling

YES charge.me heeft het recht om te allen tijde de levering van de Dienst(en) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen wanneer YES charge.me dit noodzakelijk acht om redenen van de veiligheid en integriteit van de betreffende dienstverlening, het doen van noodzakelijk (preventief) onderhoud, het herstel van gebreken en het verhelpen van storingen of aanpassing en verbetering van de computersystemen van YES charge.me.
YES charge.me zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantoortijden, dan wel gangbare winkeltijden, om laten plaatsvinden en de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. YES charge.me zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden zijn.

14. Overdracht rechtsverhoudingen

De rechten en verplichtingen die uit de tussen YES charge.me en de Klant gesloten Overeenkomst(en) voortvloeien, kunnen door de Klant niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van YES charge.me (geheel of gedeeltelijk) aan derden worden overgedragen.
Het is YES charge.me daarentegen toegestaan om haar rechtsverhouding tot de Klant en/of daaruit voortvloeiende vorderingsrechten over te dragen aan en/of te verpanden aan een derde(n). De Klant stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht en/of verpanding door YES charge.me.
Eventuele vorderingen van de Klant op YES charge.me, uit welke hoofde ook, zijn goederenrechtelijk onoverdraagbaar en kunnen dan ook niet worden verpand.

15. Verhuizing Klant

Indien de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist, en de product(en) verplaatst dient te worden, dan rekent YES charge.me hiervoor demontage,- installatie- en transportkosten.
 

16. Verzekering

Klant zal de van YES Charge.me Gehuurde zaken gedurende de looptijd van de Overeenkomst verzekerd hebben en houden tegen de gebruikelijke gevaren waaronder brand, diefstal en vervolgschade bij diefstal. YES Charge.me heeft het recht schriftelijk bewijs (polis) te verlangen van het bestaan van een verzekering. De verzekerde som bedraagt honderd maal de verschuldigde maandhuur zoals bepaald in de Overeenkomst.
Klant zal in de polis laten opnemen dat in geval van schade YES Charge.me zonder tussenkomst van Klant recht heeft op de schadevergoeding
 

17. Persoonsgegevens

YES charge.me behandelt alle persoonsgegevens die aan haar door de Klant zijn verstrekt overeenkomstig de geldende regelgeving.
YES charge.me beschikt over een privacy statement die gepubliceerd is op haar website.
YES charge.me verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen van offertes, het accepteren van de Overeenkomst, het uitvoeren van de Overeenkomst, in het kader van relatiebeheer en ten behoeve van marketingdoeleinden. Daarnaast kan YES charge.me de persoonsgegevens gebruiken om de Klant te informeren over (nieuwe) producten en diensten van YES charge.me.

18. Herroepingsrecht Consumenten

De Klant kan, wanneer hij/zij consument is en de Overeenkomst op afstand heeft gesloten, de Overeenkomst gedurende een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. YES charge.me kan de Klant vragen naar de reden(en) voor de ontbinding, maar de Klant is niet tot antwoorden verplicht.
De genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de Product(en) heeft ontvangen en bij Dienst(en) de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten.
De ontbinding dient door de Klant schriftelijk via e-mail: sales@yescharge.me te worden doorgegeven. YES charge.me zal de ontvangst van deze ontbindingsverklaring bevestigen.
Nadat de Klant de ontbindingsverklaring (zie vorige lid) heeft doorgegeven is de Klant verplicht om de geleverde Product(en) en/of Dienst(en) binnen veertien (14) dagen terug te sturen, althans YES charge.me in staat te stellen om de geleverde Product(en) en/of Dienst(en) terug te nemen. De kosten verband houdende met het retourneren zijn voor rekening van de Klant.
Bovendien komen eventuele installatie-, demontage-, transport- en verbruikskosten voor rekening van de Klant. De Klant is zich hiervan bewust, en heeft gelegenheid gehad hieromtrent informatie in te winnen.
YES charge.me zal nadat zij de Product(en) en/of Dienst(en) onbeschadigd en in goede staat heeft terug ontvangen onverwijld overgaan tot terugbetaling aan de Klant van het/de bedrag(en) ter zake de Product(en) en/of Dienst(en), zulks onder aftrek van de genoemde kosten, voor zover van toepassing. YES charge.me zal de kosten specificeren aan de Klant. De Klant stemt expliciet met deze verrekening in.
bestaan van een verzekering. De verzekerde som bedraagt honderd maal de verschuldigde maandhuur zoals bepaald in de Overeenkomst.
Klant zal in de polis laten opnemen dat in geval van schade YES Charge.me zonder tussenkomst van Klant recht heeft op de schadevergoeding
 
19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op de Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst en de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.

20. Slotbepalingen algemene voorwaarden

1.     In bijzondere gevallen, ter beoordeling van YES charge.me, kunnen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en/of Leveringsvoorwaarden worden toegestaan. Deze afwijkingen dienen schriftelijk in de Overeenkomst te worden vastgelegd.
In geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, de Leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst gaat het bepaalde in de Overeenkomst boven de Leveringsvoorwaarden en die weer boven de Algemene Voorwaarden.

2.     In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist YES charge.me na overleg met Klant.

3.     Deze Algemene Voorwaarden en de Leveringsvoorwaarden kunnen door YES charge.me worden gewijzigd.

4.     Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en de Leveringsvoorwaarden treden in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen aan Klant zijn medegedeeld.

5.     Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Indien Klant een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst opzeggen overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst.

6.     Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 September 2021.

7.     Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden en      Leveringsvoorwaarden YES charge.me B.V. 2021”.

Deze Algemene Voorwaarden en de Leveringsvoorwaarden zijn in te zien op www.yescharge.me/voorwaarden

Fijn dat je er bent! YES onze website maakt gebruik van cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Naast functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen we ook analytische cookies om onze website elke dag weer een beetje beter te maken. Ook plaatsen we persoonlijke cookies zodat wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen en persoonlijke content kunnen laten zien. Meer weten? Lees hier alles over ons cookiebeleid. Indien je kiest voor afwijzen , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.