Subsidies zakelijk

Milieulijst 2022 samenvatting Vereniging DOET

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Een beter milieu

komt immers de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in

milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt. Als ondernemer kunt u financieel

voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door gebruik te maken van de volgende

regelingen:

• Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);

• Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst. De

ministeries van IenW en Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA- en de Vamil-regeling. De

Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de regelingen uit. RVO

ondersteunt de regeling met onder andere een helpdesk, technische controles van de meldingen,

technisch inhoudelijke advisering van de Belastingdienst en de coördinatie van voorstellen voor de

Milieulijst. De Belastingdienst besluit over de toekenning van MIA en/of Vamil.

Wat is MIA/VAMIL?

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven.

Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige

afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om

75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel

regulier af. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale

winst. U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te

betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. Maar u boekt wel een liquiditeit[1]en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook

kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in lagere

belastingpercentages terecht komen. Voor Vamil is in 2022 een budget van €25 miljoen beschikbaar.

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de

andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft

aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of G mag 27%, 36% of 45%

van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar

waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting. Voor MIA is in 2022 een budget

van €144 miljoen beschikbaar.

MIA\Vamil vergemakkelijkt de marktintroductie en marktverbreding van een innovatieve en

milieuvriendelijke techniek. De opname van de techniek op de Milieulijst verlaagt de financiële

drempel voor ondernemers die overwegen deze innovatieve techniek aan te schaffen. Daarnaast

hebben technieken op de Milieulijst een aantoonbaar “groen” imago.

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

Omschrijving bedrijfsmiddelen

De zogenoemde Milieulijst bevat ongeveer 340 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA

en/of Vamil. Voor de meeste bedrijfsmiddelen zijn beide van toepassing. De omschrijving van een

bedrijfsmiddel op de Milieulijst bestaat uit de titel, de bestemming en de onderdelen waaruit het

bedrijfsmiddel bestaat. De tekst onder ‘bestemd voor’ beschrijft het doel van het bedrijfsmiddel en

aan welke eisen het bedrijfsmiddel moet voldoen om in aanmerking te komen voor MIA\Vamil.

Onder ‘bestaande uit’ zijn de onderdelen opgesomd waaruit het bedrijfsmiddel normaliter bestaat.

Onderdelen waar ‘en al dan niet de volgende onderdelen’ voor staat, kunnen ook aanwezig zijn en

komen dan in aanmerking voor MIA\Vamil.

Aftopping

In een aantal gevallen vindt begrenzing plaats van het bedrag dat voor MIA en/of Vamil in

aanmerking komt. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel staat dan de hoogte van de begrenzing

en voor welke regeling deze geldt. Bijvoorbeeld: een aftopping van 50% voor de MIA betekent dat u

het MIA-voordeel slechts mag toepassen op de helft van het geïnvesteerde bedrag.

Legenda bij de Milieulijst

A = 36% MIA + 75% Vamil

B = 27% MIA + 75% Vamil

C = alleen 75% Vamil

D = alleen 36% MIA

E = alleen 27% MIA

F = 45% MIA + 75% Vamil

G = alleen 45% MIA

MIA en Vamil aanvragen

Het stappenplan (zie pagina 12 op de originele publicatie) helpt u bij het melden van MIA\Vamil.

Formeel gezien hoeft u MIA\Vamil niet aan te vragen, maar moet u melding maken van uw

voornemen MIA\Vamil toe te passen in uw belastingaangifte. In dit stappenplan gebruiken we

daarom de term ‘melden’ in plaats van ‘aanvragen’.

Meldingsdatum

Algemeen geldt dat, als u een melding voor MIA\Vamil in wilt dienen, u dit moet doen binnen drie

maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel. Het

‘aangaan van een verplichting’ is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. Voor

voortbrengingskosten geldt een iets andere termijn. Voortbrengingskosten zijn kosten voor de inzet

van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en onder regie uitgevoerde werkzaamheden door

derden. Deze kosten dienen te zijn gemeld binnen drie maanden na het einde van elk

kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Dit geldt niet als het bedrijfsmiddel

in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik wordt genomen.

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

De voortbrengingskosten over het kwartaal waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen,

moeten dan al binnen drie maanden na de datum van ingebruikname zijn gemeld.

Mobiliteit

De Milieulijst 2022 ondersteunt de ambities en prioriteiten zoals beschreven in het klimaatakkoord.

Duurzame mobiliteit is daarin een belangrijke pijler.

Wegvoertuigen

Elektrische personenauto’s veroverden in de afgelopen jaren een plek in het straatbeeld. De markt

voor elektrische auto’s is volwassener en de prijzen dalen. Daarmee is het fiscale voordeel via MIA

niet meer nodig en de elektrische personenauto is in 2022 dan ook van de Milieulijst verdwenen.

Andere elektrische voertuigen, zoals bestelauto’s, blijven op de Milieulijst en stijgen waar mogelijk in

fiscaal voordeel omdat deze voertuigen nog niet gangbaar zijn. Voor elektrische bestelauto’s is ook

subsidie beschikbaar vanuit de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Om een te grote

stapeling van steun vanuit de overheid te voorkomen, komen alleen de kosten boven een

aanschafwaarde van € 11.000 in aanmerking. Daarnaast wordt in 2022 geen onderscheid meer

gemaakt tussen voertuigen in voertuigcategorieën N1 en N2 (G 3101).

Nieuw op de Milieulijst 2022 is een elektrisch voertuig voor het vervoeren van containers en trailers

op een bedrijfsterrein (D 3130). De mogelijkheden voor elektrische bakfietsen (F 3119) zijn verruimd,

maar voor oplaadpunten (G 3720) en elektrische auto’s met zonnepanelen (D 3111) gelden per

2022 strengere eisen. Deze strengere eisen houden bijvoorbeeld in dat alleen nog maar ‘slimme’

oplaadpunten worden gestimuleerd. Slimme oplaadpunten maken beter gebruik van het

stroomnetwerk en voorkomen overbelasting van het net. Bij code D 3111 is de eis omtrent het

vermogen van de zonnepanelen aangepast om beter aan te sluiten bij de praktijk. Elektrische snor-,

brom- en motorfietsen komen niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil. Speed-pedelecs nog

wel (B 3118).

Mobiele werktuigen

Voor elektrische mobiele werktuigen (G 3413) gelden soepelere eisen. Deze mogen voortaan ook in

een stal of op een schip gebruikt worden. Nieuw op de Milieulijst zijn elektrische hoogwerkers voor

gebruik in de buitenlucht (D 3423). Zie verderop in dit document.

Distributie van alternatieve brandstoffen (laadinfra)

Slim oplaadpunt voor elektrische voertuigen G 3720 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het elektrisch laden en al dan niet ontladen van accu’s van uitsluitend eigen

personenauto’s, bestelauto’s of motorfietsen met een oplaadsysteem dat permanent met het

internet is verbonden waarbij de communicatie volgens het Open Charge Point Protocol (OCCP)

versie 1.6 met CS-certificaat of hoger verloopt en het oplaadpunt is opgesteld op het eigen

bedrijfsterrein,

b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem,

een meet- en regelsysteem en een stekkerherkenningssysteem en met uitzondering van

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

zonnepanelen. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.500 van het investeringsbedrag in

aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen en mobiele werktuigen F 3721 45% MIA en 75%

Vamil

a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van uitsluitend eigen voertuigen behorende tot de

Europese voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3 of eigen mobiele werktuigen op een bouwplaats, die

zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijk elektrische hoofdaandrijving en waarbij de communicatie

volgens het Open Charge Point Protocol (OCCP) versie 1.6 met CS-certificaat of hoger verloopt,

b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem,

een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een

stekkerherkenningssysteem en met uitzondering van zonnepanelen.

Oplaadpunt voor vliegtuigen F 3722 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van uitsluitend eigen vliegtuigen of helikopters die

zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijk elektrische hoofdaandrijving,

b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem,

een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een

stekkerherkenningssysteem, en met uitzondering van zonnepanelen.

Oplaadpunt voor elektrische vaartuigen G 3723 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het elektrisch laden en al dan niet ontladen van accu’s van uitsluitend eigen

vaartuigen waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem,

een meet- en regelsysteem en een stekkerherkenningssysteem en met uitzondering van

zonnepanelen. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.500 van het investeringsbedrag in

aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Wegvervoer

Elektrische bestelauto G 3101 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:

• behoort tot de Europese voertuigcategorie N1 of N2, en

• is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde

energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit: een elektrische bestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 11.000 in aanmerking voor

milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: over de eerste € 11.000 ontvangt u geen milieu-investeringsaftrek. Stel, u investeert in

een elektrische bestelauto ter waarde van € 50.000, dan komt de investering voor ten hoogste €

50.000 - € 11.000 = € 39.000 in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Op rvo.nl/miavamil onder

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

"Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de

onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

Elektrisch aangedreven taxi E 3105 alleen 27% MIA

a. bestemd voor: het vervoer van personen met een voertuig, niet zijnde een taxi voor

rolstoelvervoer of met 9 zitplaatsen:

• waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, en

• dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving

benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat, b. bestaande uit: een

elektrisch aangedreven taxi en al dan niet een oplaadstation. Het bedrijfsmiddel komt voor ten

hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Elektrisch aangedreven taxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer D 3106 alleen 36% MIA

a. bestemd voor: het vervoer van personen met een voertuig:

• waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen,

• dat is voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers in hun

rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), en

• dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving

benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven taxi en al dan niet een oplaadstation. Het

bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor

milieu-investeringsaftrek.

Elektrische bus G 3108 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het vervoer van personen met een bus, die:

• behoort tot de Europese voertuigcategorie M2 of M3, en

• is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde

energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit: een elektrische bus en al dan niet een oplaadstation. Het bedrijfsmiddel komt voor

ten hoogste € 300.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en

willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Elektrisch aangedreven voertuig met zonnepanelen D 3111 alleen 36% MIA

a. bestemd voor:

het vervoer van personen met een uitsluitend elektrisch aangedreven personenauto die is voorzien

van in het voertuig geïntegreerde zonnepanelen, waarbij:

• de voor de aandrijving benodigde energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood

bevat, en

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

• de waarde van het vermogen van de zonnepanelen in Wattpiek (Wp) gedeeld door het volgens de

WLTP gemeten verbruik in wattuur (Wh) per kilometer ten minste 7 is,

b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven personenauto met geïntegreerde zonnepanelen en al

dan niet een oplaadstation. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 100.000 van het

investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: op rvo.nl/miavamil onder "Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan

is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

Plug-in-hybridebakwagenchassis, trekker of bus A 3113 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen met een plug-in-hybride bus,

bakwagenchassis of trekker, die:

• behoort tot de Europese voertuigcategorie N2, N3, M2 of M3, niet zijnde een bus voor een

lijndienst, en

• is voorzien van een combinatie van één of meerdere elektromotoren, een elektrische aandrijving

en een verbrandingsmotor voor de aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde elektrische

energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit: een bus, bestelauto, bakwagenchassis of trekker.

Elektrisch aangedreven L7e-voertuig of niet gekentekend voertuig E 3114 alleen 27% MIA

a. bestemd voor: het vervoer van personen of goederen op land in de open lucht met een voertuig,

niet zijnde een personenauto, motorfiets, fiets, bromfiets, snorfiets, gehandicaptenvoertuig, quad,

brandstofcel aangedreven voertuig, bestelauto, vrachtwagen, bus, tram, metro of mobiel werktuig,

dat:

• is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde

energie wordt geleverd door accupakket dat geen lood bevat, en

• een actieradius heeft van ten minste 50 kilometer op een vol accupakket als het een niet

gekentekend voertuig betreft,

b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven voertuig en al dan niet een oplaadstation. Het

bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor

milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: op rvo.nl/miavamil onder "Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan

is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

Elektrische of waterstofvrachtwagen G 3116 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis, trekker of terminaltrekker,

die:

• als het een bakwagen of trekker betreft, behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

• is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde

energie wordt geleverd door: 1. een accupakket dat geen lood bevat, of 2. een brandstofcel en al dan

niet een accupakket,

b. bestaande uit: een elektrische of waterstofbakwagenchassis, -trekker of terminaltrekker en al dan

niet een oplaadstation of voor de elektrische aandrijving noodzakelijke aanpassingen aan de

opbouw.

Speed-pedelec B 3118 27% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het vervoer in de open lucht met een gekentekende fiets met elektrische

trapondersteuning en een maximale snelheid tussen de 25 km per uur en de 45 km per uur,

b. bestaande uit: een fiets met trapondersteuning.

Elektrische bakfiets F 3119 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen met een elektrische bakfiets

waarbij de aanschaf per bakfiets ten minste € 4.000 bedraagt,

b. bestaande uit: een elektrische bakfiets en al dan niet de volgende onderdelen: een aanhangwagen,

wisselaccu(’s) en een oplaadstation.

Elektrisch aangedreven AGV D 3130 alleen 36% MIA

a. bestemd voor: het over bedrijfsterreinen vervoeren van containers of trailers met een volledig

elektrisch aangedreven automatisch geleid voertuig zonder chauffeur,

b. bestaande uit: een automatisch geleid elektrisch voertuig en al dan niet een brandstofcel of een

oplaadstation.

Installaties voor vervoermiddelen en werktuigen

Toegangssysteem voor een (waterstof-)elektrische deelauto A 3210 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het van een toegangssysteem voorzien van een elektrische of waterstofdeelauto

die wordt ingezet door een deelautobedrijf, waarbij het toegangssysteem:

• het mogelijk maakt de auto met een pas of app te openen, waardoor fysieke sleuteloverdracht

overbodig wordt, en

• locatie- en rijgegevens continu bijhoudt en verzendt naar het deelautobedrijf,

b. bestaande uit: een toegangssysteem met software.

Walstroomaansluiting aan boord van een schip G 3390 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip, niet zijnde

een pleziervaartuig, dat is voorzien van een eigen aandrijving en bestemd is voor het vervoer van

personen of goederen,

b. bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een

verlengkabel om een verbinding tussen het schip en de walstroomkast te kunnen maken en met

uitzondering van eventuele zonnepanelen.

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de

milieu-investeringsaftrek. Deze aftopping geldt niet voor walstroomaansluitingen aan boord van

zeegaande schepen.

Toelichting: dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie

greenaward.org voor de vereisten.

Walstroominstallatie op de kade G 3391 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het leveren van walstroom aan eigen schepen, niet zijnde pleziervaartuigen, zodat

de eigen generatoren niet gebruikt worden als de schepen aan de kade liggen,

b. bestaande uit: een walstroomkast met één of meerdere aansluitpunten en al dan niet de volgende

onderdelen: een registratiesysteem en een omvormer.

Mobiele werktuigen

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig G 3413 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden: 1. op een vaartuig, of 2. op land in de open

lucht en al dan niet in een stal, met een mobiel werktuig, niet zijnde een hoogwerker, verreiker,

pallet-, reach- of heftruck, wiedbed of autonoom mobiel werktuig, dat:

• af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en

• uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt

geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een netspanningskabel of

brandstofcel,

b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het

werktuig verbonden zonnepaneel, een netspanningskabel, een oplaadstation en een

wisselaccupakket.

Toelichting: onder een autonoom mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat

werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Onder een heftruck wordt geen

meeneemheftruck verstaan. Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is

bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of

bosbouwtrekker. Het mobiele werktuig moet de werkzaamheden in de open lucht uitvoeren. Een

mobiel werktuig dat bijvoorbeeld in een magazijn of binnen voor reparatie- of bouwwerkzaamheden

wordt ingezet, komt niet in aanmerking.

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig op netspanning D 3414 alleen 36% MIA

a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel

werktuig, niet zijnde een autonoom mobiel werktuig, dat:

• af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en

• uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt

geleverd door een netspanningskabel,

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet een vast aan het werktuig verbonden

zonnepaneel. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 250.000 van het investeringsbedrag in

aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: onder een autonoom mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat

werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Een mobiel werktuig met een vaste

bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine,

landbouwtrekker of bosbouwtrekker. Het mobiele werktuig moet de werkzaamheden in de open

lucht uitvoeren. Een mobiel werktuig dat bijvoorbeeld in een magazijn of binnen voor reparatie- of

bouwwerkzaamheden wordt ingezet, komt niet in aanmerking.

Plug- in hybride aangedreven mobiel werktuig E 3415 alleen 27% MIA

a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel

werktuig, niet zijnde een autonoom mobiel werktuig, dat:

• af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en

• voor de aandrijving is voorzien van een combinatie van één of meerdere elektromotoren en

verbrandingsmotoren, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een

accupakket dat geen lood bevat en kan worden opgeladen via een netspanningskabel,

b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een oplaadstation en

een wisselaccupakket en met uitzondering van bedrijfsauto's. Het bedrijfsmiddel komt voor ten

hoogste € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: onder een autonoom mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat

werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Een mobiel werktuig met een vaste

bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine,

landbouwtrekker of bosbouwtrekker. Het mobiele werktuig moet de werkzaamheden in de open

lucht uitvoeren. Een mobiel werktuig dat bijvoorbeeld in een magazijn of binnen voor reparatie- of

bouwwerkzaamheden wordt ingezet, komt niet in aanmerking.

Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht G 3416 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een vorkheftruck

die af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurderszitplaats en gesloten cabine, waarbij deze

vorkheftruck:

• een hefcapaciteit heeft van ten minste 5 ton, en

• voor de aandrijving is voorzien van uitsluitend één of meerdere elektromotoren, waarbij de

elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en

al dan niet een brandstofcel,

b. bestaande uit: een elektrische vorkheftruck en al dan niet een oplaadstation en een

wisselaccupakket.

Toelichting: de vorkheftruck moet de werkzaamheden in de open lucht uitvoeren. Een vorkheftruck

die bijvoorbeeld in een magazijn of binnen voor reparatie- of bouwwerkzaamheden wordt ingezet,

komt niet in aanmerking.

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

Elektrische verreiker G 3417 alleen 45% MIA

a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een verreiker, niet

zijnde een mobiele hijskraan of vorkheftruck, die:

• af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats en een telescooparm die horizontaal en

verticaal kan voortbewegen, en

• uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt

geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een netspanningskabel of

brandstofcel, b. bestaande uit: een elektrische verreiker en al dan niet de volgende onderdelen: een

netspanningskabel, een oplaadstation en een wisselaccupakket.

Toelichting: de verreiker moet de werkzaamheden in de open lucht uitvoeren. Een verreiker die

bijvoorbeeld in een magazijn of binnen voor reparatie- of bouwwerkzaamheden wordt ingezet, komt

niet in aanmerking. Zie de bedrijfsmiddelen G 3416 en E 3420 voor elektrische vorkheftrucks en

mobiele elektrische hijswerktuigen.

Elektrisch werktuig op een truckchassis A 3419 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het verrichten van hijswerkzaamheden of het laden en lossen van ladingen met een

vast op het voertuig gemonteerd werktuig dat uitsluitend elektrisch wordt aangedreven en waarbij:

• de accu’s niet door de hoofdmotor van het voertuig worden opgeladen, en

• de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat

en al dan niet een brandstofcel,

b. bestaande uit: een vast op het voertuig gemonteerd werktuig en met uitzondering van het

voertuig.

Mobiel elektrisch hijswerktuig E 3420 alleen 27% MIA

a. bestemd voor: het hoofdzakelijk in de open lucht verrichten van hijswerkzaamheden met een

mobiel werktuig dat uitsluitend elektrisch wordt aangedreven en waarbij de elektrische energie voor

de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een

brandstofcel,

b. bestaande uit: een hijswerktuig en een accupakket.

Elektrisch aangedreven hoogwerker D 3423 alleen 36% MIA

a. bestemd voor: het in de open lucht verrichten van werkzaamheden met een hoogwerker die

uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt

geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een brandstofcel,

b. bestaande uit: een elektrische hoogwerker. Toelichting: de hoogwerker moet de werkzaamheden

in de open lucht uitvoeren. Een hoogwerker die bijvoorbeeld in een magazijn of binnen voor

reparatie- of bouwwerkzaamheden wordt ingezet, komt niet in aanmerking.

Vereniging DOET – Vondellaan 162 – 3521 GH Utrecht – Nederland

Tel. +316 14 3121 82 / +316 27 2008 90 – Email: info@doetdoet.nl

KvK: 50313 282 – Bank: ABN AMRO NL98 ABNA 0485 2121 96 – BTW/VAT: 822667708B01

Luchtvervoer

Elektrisch vliegtuig of helikopter B 3610 27% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het vervoeren van personen of goederen met een bemand vliegtuig of een

bemande helikopter voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de

aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit: een elektrisch vliegtuig of elektrische helikopter. Het bedrijfsmiddel komt voor 50%

van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige

afschrijving milieu-investeringen.

Adressen en telefoonnummers

Voor vragen over de MIA\Vamil

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Internet www.rvo.nl/miavamil

Telefoon 088 042 42 42

Contact www.rvo.nl/contact

Voor vragen over het digitaal indienen via eLoket

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Internet www.rvo.nl/eLoket

Telefoon 088 042 42 42

Contact www.rvo.nl/contact

Deze samenvatting is met grote zorgvuldigheid samengesteld door Vereniging DOET. Om de

leesbaarheid te bevorderen zijn juridische zinsneden vereenvoudigd weergegeven. Soms betreft het

ook delen van of uittreksels van wetteksten.

Aan deze samenvatting en de daarin opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten worden

ontleend. Vereniging DOET is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. Niets uit

deze samenvatting mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van de samensteller.

Fijn dat je er bent! YES onze website maakt gebruik van cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Naast functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen we ook analytische cookies om onze website elke dag weer een beetje beter te maken. Ook plaatsen we persoonlijke cookies zodat wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen en persoonlijke content kunnen laten zien. Meer weten? Lees hier alles over ons cookiebeleid. Indien je kiest voor afwijzen , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.